Monthly Archives: februar 2013

Sel­skabs­skat — let­telse 2013

Det for­ly­der at rege­rin­gen nu vil sænke sel­skabs­skat­ten med 3% fra 25% til 22% Kun hver 3. sel­skab i Dan­mark beta­ler skat. Det har for­skel­lige årsa­ger — ikke mindst en lov­giv­ning der gør det let at flytte over­skud ud af lan­det og…

Er ideen rød?

Et lille værktøj til politikere fra S og SF

Som en lille hjælp til den bek­lemte dan­ske ven­stre­fløj til­by­der UhDan­mark denne højst instruk­tive gra­fik. Gra­fik­ken er base­ret på noget af den aller-​​​​seneste viden og tek­no­logi og gør det muligt meget let og hur­tigt at afgøre om en poli­tisk ide…

AE: Dan­mark er ikke læn­gere Euro­pas mest lige land

Danmark har haft de

Fakta:

  1. Ulig­he­den er ste­get i Dan­mark
    I årene 2001–2009 steg Gini-​​koefficienten fra 22 til 27 — næsten 25%
  2. Blandt vest­eu­ro­pæ­i­ske natio­ner har kun Island en højere stig­ning i ulighed
  3. I den samme peri­ode har lande som Fin­land, Norge og Stor­bri­tan­nien haft et fald i ulighed
  4. Det ser ikke ud til at det vil vende

Zeit­geist 2: Addendum

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) - PLEASE SHARE - YouTube

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) – PLEASE SHARE – YouTubehttp://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​1​g​K​X​9​T​W​R​y​f​s​&​a​m​p​;​n​o​r​e​d​i​r​e​c​t=1The fol­lowup to the ori­gi­nal film by: Peter Joseph w/​ focus on money, cor­rup­tion, scan­dals and  Jacque Fresco /​ The Venus Project.

 

Om hvor­dan grund­prin­cip­per i den moderne øko­nomi for­hin­drer en effek­tiv og ratio­nel indret­ning af verden.

Synop­sis

Fil­men star­ter og slut­ter med  uddrag fra en tale af

Adam Cur­tis: The Cen­tury Of The Self

The Century Of The Self - YouTube

The Cen­tury Of The Self — YouTube
Pri­vate sel­ska­ber og poli­ti­kere bru­ger psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker til at skabe, aflæse og til­freds­stille vore længs­ler og behov. I “The Cen­tury Of The Self” afdæk­ker Cur­tis hvor­dan og hvor­for det er ble­vet sådan.

Denne serie hand­ler om hvor­dan mag­tens mænd har anvendt Freuds teo­rier i et for­søg på at kon­trol­le­rer den far­lige pøbel i mas­se­de­mo­kra­tiets tidsal­der
Adam Cur­tis i intro­duk­tio­nen til før­ste afsnit.

Cata­stroika — pri­va­ti­se­rin­gen af Grækenland

INFOWAR PRODUCTIONS præ­sen­te­rer
Cata­stroika

En doku­men­tar om pri­va­ti­se­rin­ger i Græken­land. Gen­nem for­tæl­lin­gen om andre pri­va­ti­se­rin­ger i Europa, her­un­der cata­stroi­kaen i Rusland bely­ses den Græ­ske rege­rings pri­va­ti­serxin­ger af natio­nale vær­dier. En pri­va­ti­se­ring der begrun­des med “nød­ven­dig­hed”, men som sna­rere synes at tjene mul­ti­na­tio­nale interesser.