For­muer: Den skjulte ulig­hed i Danmark

A4 leverer en solid demonstration i statistik-ønsketænkning

Uge­bre­vet A4 leve­rer en solid demon­stra­tion i statistik-​​ønsketænkning

Uge­bre­vet A4 bragte d. 24−11−14 en arti­kel med over­skrif­ten: ”Ulig­he­den er min­dre, end dan­skerne tror”. Artik­len refe­re­rer til en under­sø­gelse af ana­ly­se­fir­maet You­Gov, som for A4 har under­søgt, hvor­dan vi i Dan­mark fore­stil­ler os ind­komst­for­de­lin­gen, hvor­dan vi ønsker den skal være, og hvor­dan den rent fak­tisk er. Under­sø­gel­sen viser, at ulig­he­den i ind­komst ikke er så stor, som vi tror, hvil­ket artik­len gør et stort num­mer ud af at understrege.

Den dovne arbejds­løse … et fabeldyr

Her er det endegyldige bevis: Den dovne arbejdsløse eksisterer!

Her er det ende­gyl­dige bevis: Den dovne arbejds­løse eksisterer!

I arbejds­løs­heds­de­bat­ten foku­se­res ofte på den enkelte ledi­ges moti­va­tion. Med Carina-”sagen”, ”Dovne” Robert, Asger Aamund og de lang­tids­le­dige, og senest en ny bølge af urig­tige oplys­nin­ger fra arbejds­gi­ver­side om hvor svært det er at finde arbejds­vil­lige dan­skere, ska­bes et gene­ra­li­se­ret medi­e­bil­lede af arbejds­løse, som ikke har lyst eller vilje til at finde et arbejde. Myten om den “dovne arbejds­løse” hol­des i live, og flere lands­dæk­kende medier kol­por­te­rer denne myte uden et kri­tisk blik på de reelle tal..

Mette Fre­de­rik­sen om Kontanthjælpsreformen.

Deadline-​​studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hin­an­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’

Kontanthjælps-​​reform

Mar­tin Krasnik:

Vel­kom­men til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. Lad mig først stille dig et kon­kret spørgs­mål: 5.753 kr om måne­den, kan man leve for det?

Mette Fre­de­rik­sen:

DONG-​​aktier til Gold­man Sachs

dong_energyI udsen­del­sen “Det Røde Felt” 9. dec. 2013 på Radio 24 /​ 7 invi­te­rede stu­di­e­vært Lars Trier Mogen­sen tre gæster ind og dis­ku­tere sta­tens salg af DONG-​​aktier til inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs.
De invi­te­rede er:

  • Klaus Riskjær Peter­sen, erhvervsmand
  • Mogens Rüdi­ger, pro­fes­sor. Har skre­vet en doktor-​​afhandling om DONG
  • Peter Hum­mel­gaard Thom­sen. Fol­ke­tings­kan­di­dat (S), cand. jur.

Dyna­mi­ske effek­ter af offent­lige udgif­ter og kon­se­kven­sen af offent­lig nul­vækst | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Vi har over­ra­skende få under­sø­gel­ser af, hvor­dan offent­lige inve­ste­rin­ger og offent­ligt for­brug påvir­ker arbejds­ud­bud og pro­duk­ti­vi­tet – fak­tisk så få, at Finans­mi­ni­ste­riet typisk ikke til­læg­ger inve­ste­rin­ger i den offent­lige sek­tor nogen værdi. Det træk­ker enty­digt beslut­nings­ta­gerne i ret­ning af at sænke de offent­lige udgif­ter til for­del for skattelettelser.

via Dyna­mi­ske effek­ter af offent­lige udgif­ter og kon­se­kven­sen af offent­lig nul­vækst | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Kun 0,6 pro­cent af dan­skerne taber penge ved at arbejde | Cevea

Det er kun for én ud af 200 dan­skere i den arbejds­dyg­tige alder, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det viser bereg­nin­ger fra Tæn­ket­an­ken Cevea. Og tre ud af fem – for hvem det ifølge Finans­mi­ni­ste­riet ikke kan betale sig at arbejde – er alli­ge­vel i job.Myter står for fald, mener Cevea.

via Kun 0,6 pro­cent af dan­skerne taber penge ved at arbejde | Cevea.

Kan man refor­mere kapi­ta­lis­men via pen­ge­sy­ste­met? Kan penge blive gode? | Modkraft

mønter på hæld

Ole Bjergs ana­lyse af penge og reform­for­slag sæt­ter sig mel­lem to stole. Den ana­ly­ti­ske del om pen­ge­ska­belse via pri­vate ban­ker har noget for sig, men går ikke dybt nok. Reform­for­sla­gene læg­ger sig tæt op ad mone­ta­ri­stisk tan­ke­gods. Natio­nal­ban­ken skal cen­tra­li­sere samt­lige transak­tio­ner, og pen­gene skal have fuld reserve. Men pro­ble­met er kre­dit­ska­bel­sen i hele det øko­no­mi­ske system og ikke kun i ban­kerne, sna­rere end det er penge udæk­ket af en reserve. Kre­dit er pr. defi­ni­tion reser­ve­løs, om ikke uden sik­ker­hed. For­slag som Bjergs har været fremme før i histo­rien. Hvor de har inspi­re­ret for­an­drin­ger, har de aldrig vir­ket. Kre­dit­ska­belse i den pri­vate sek­tor hæn­ger nem­lig intimt sam­men med det kapi­ta­li­sti­ske samfund.

via Kan man refor­mere kapi­ta­lis­men via pen­ge­sy­ste­met? Kan penge blive gode? | Mod­kraft.

EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

EU’s spa­re­kurs koster i disse år tusin­der af dan­ske arbejds­plad­ser. Bereg­nin­ger viser, at de finans­po­li­ti­ske stram­nin­ger, der lige nu lig­ger i stø­be­skeen i EU, vil komme til at koste ca. 20.000 dan­ske arbejds­plad­ser frem mod 2016. Spa­re­kur­sen vil næste år mind­ske BNP-​​væksten med ca. 0,4 pct. point.

via EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

For­skere: Pak dog gule­rød­derne væk | UGEBREVET A4

klip en finger

Det er for­fejlet, når poli­ti­kerne tror, at ledige kan pres­ses øko­no­misk til at arbejde, siger for­skere. For der er alt for lidt viden om den reelle effekt af øko­no­mi­ske inci­ta­men­ter. Fjern for­hin­drin­gerne i ste­det, lyder det. Øko­no­mi­pro­fes­sor mener dog sta­dig, at mange dan­skere får for lidt ud af at arbejde.

via For­skere: Pak dog gule­rød­derne væk | UGEBREVET A4.

Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i nationalregnskabsligningen.

Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer til en fæl­les reference-​​valuta (USD) end den tra­di­tio­nelle simple vekselkurs-​​omregning og giver der­for et bedre sam­men­lig­nings­grund­lag

Sta­ti­stik: Erhvervsfrekvens

Labor force par­ti­ci­pa­tion rate angi­ver stør­rel­sen af den del af befolk­nin­gen der er 15 år eller ældre og som er øko­no­misk aktive. Dvs. de men­ne­sker der yder arbejds­kraft til pro­duk­tion af varer og ser­vi­ces i en spe­ci­fik tidsperiode.

Gold­man Sachs: Krig med­fø­rer frem­gang for cyk­li­ske aktier

Inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs ana­ly­se­rer hvor­le­des en række krige har påvir­ket de euro­pæ­i­ske aktie­mar­ke­der histo­risk. Forud for aktio­nerne har defen­sive aktier out­per­for­met de mere cyk­li­ske aktier. Efter en påbe­gyndt krig har cyk­li­ske aktier kla­ret sig bedst i takt med fal­dende risi­ko­p­ræ­mier. Ban­ken ven­ter der­for, at en krig­ser­klæ­ring mod Irak vil være sær­ligt godt nyt for IT-​​, elek­tro­nik– og stålaktierne.

via Gold­man Sachs: Krig med­fø­rer frem­gang for cyk­li­ske aktier.

Fol­ke­tings­par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer som ordskyer

Alle partiers principprogrammer

Alle par­ti­ers principprogrammer

Varm luft som ord­s­kyer’ fri­stes man til at und­lade nævne at man da aldrig kunne finde på at skrive om så alvor­ligt ned­fæl­dede ord som par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer, men bort­set fra denne næs­vis­hed så er fol­ke­tings­par­ti­er­nes prin­cip­pro­gram­mer her smukt repræ­sen­te­ret som skyer af ord. At det over­ho­ve­det lader sig gøre at lave så visuel en poe­tisk gestalt af prin­cip­pro­gram­merne, skyl­der her­væ­rende skri­bent stor tak til den forun­der­lige web­tje­ne­ste wordle​.net for. Med disse to hæn­der, en mus, seriøs brug af CTRL+C og en umen­ne­ske­lig stæ­dig­hed der af og til kam­mede over i næsten stæ­dig umen­ne­ske­lig­hed har der alte reda­ct­eur frem­bragt disse til-​​skikkelse-​​vakte principprogrammer..

Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk

For før­ste gang kan for­skerne måle, at fin­kul­tu­rel lit­te­ra­tur sti­mu­le­rer vores evne til at for­stå andres følel­ser og moti­ver. De peger på, at læs­ning kan hjælpe os til at blive soci­alt vel­fun­ge­rende mennesker.

via Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk.

▶ The Money Myth: Jem Ben­dell at TEDxTransmedia2011 — YouTube

Jem Ben­dell is a pro­fes­sor and the owner-​​director of Lifeworth Con­sul­ting, provi­ding solu­tions for syste­mic change towards sustai­nable deve­l­op­ment. For 16 years he has con­sul­ted with busi­ness, Uni­ted Nations (UN) and civil society, while wri­ting over 100 publi­ca­tions on the social respon­si­bi­lity of organisations.

In TEDxTrans­me­dia he deno­un­ces the cri­sis in the mone­tary system

via ▶ The Money Myth: Jem Ben­dell at TEDxTransmedia2011 — YouTube.

Banking 101 (Video Course) » Posi­tive Money

There’s a lot of con­fu­sion about how banks work, most uni­ver­sity eco­no­mics cour­ses still teach a model of banking that doesn’t apply to the real world. While banking may seem like a com­pli­ca­ted sub­ject, any­one can learn the basics.

Do you really want to under­stand how banks cre­ate money, and what limits their abi­lity to do so? Then our 6-​​part video course ‘Banking 101′ is for you!

via Banking 101 (Video Course) » Posi­tive Money.

Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | AE

den-store-bastian

Mod­sat det ind­tryk man ofte får i den offent­lige og poli­ti­ske debat, er der ikke noget der tyder på, at det dan­ske arbejds­mar­ked fun­ge­rer dår­ligt. Der er hel­ler ikke empi­risk belæg for, at det er ble­vet van­ske­li­gere at få besat de ledige stil­lin­ger. Debat­ten om det dan­ske arbejds­mar­ked bør ikke føres på bag­grund af for­domme og enkelt­stå­ende til­fælde der fører til myte­dan­nelse og misforståelser.

via Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

A4: Dan­ske vær­dier i skat­tely slår rekord — Poli​ti​ken​.dk

skat_beskåret

275 mil­li­ar­der kro­ner skju­ler sig i uden­land­ske skat­tely, viser opgørelse.

Trods et fæl­les mål fra både den nuvæ­rende og for­rige rege­ring om at bekæmpe skat­tely og skat­te­flugt fra Dan­mark, slår den sam­lede dan­ske for­mue i skat­tely rekord i 2013. Sum­men af dan­ske vær­dier huset af ekso­ti­ske små­sta­ter er, ifølge Uge­bre­vet A4, ste­get støt op til hele 275 mil­li­ar­der kro­ner i løbet af de otte år, hvor Natio­nal­ban­ken har opgjort pen­ge­strøm­men til skattelyene.

via A4: Dan­ske vær­dier i skat­tely slår rekord — Poli​ti​ken​.dk.

Aku­tjob hjæl­per ikke aku­t­le­dige | UGEBREVET A4

For præ­cis et halvt år siden kaldte finans­mi­ni­ster Bjarne Cory­don den nye akutjob-​​ordning for en fuldt og dæk­kende løs­ning. Nu viser nye tal, at kun hvert syvende aku­tjob går til en lang­tids­le­dig. Det sva­rer til, at kun 3.330 aku­tjob er gået til de arbejds­løse. 3F-​​formanden kal­der det en kata­strofe og kræ­ver poli­tisk hand­ling. Eks­per­ter mener, at ord­nin­gen er et cir­kus, der gør grin med de ledige. Rege­ring­s­top er tavs.

via Aku­tjob hjæl­per ikke aku­t­le­dige | UGEBREVET A4.

OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd sår tvivl om, hvor meget de øko­no­mi­ske eks­per­ter i den inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tion OECD ved om Dan­marks øko­nomi. Mis­vi­sende prog­no­ser fra den tone­an­gi­vende orga­ni­sa­tion kan betyde, at Dan­mark går glip af inve­ste­rin­ger og arbejds­plad­ser, vur­de­res det.

via OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk

tiggere og telefonerende

Husene er vel­holdte, gaderne er rene, og her møder man det pæne bor­ger­skab. Min skole hed Rung­sted Pri­vate Realskole, og den har længe lig­get i top-​​3 på rang­li­sten over sko­ler i Dan­mark. Over hove­d­ind­gan­gen er ordene ’Libertate et Vir­tute’ – ’Fri­hed og magt’ – prin­tet ind i cementen.

via Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk.

Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt? — Bag​grund​.com

Er øko­no­mi­vi­den­skab objek­tiv og er tal neut­rale? Er øko­nomi i vir­ke­lig­he­den en sam­funds­vi­den­skab, der opfø­rer sig som natur­vi­den­skab? Er det til­fæl­digt, at ledende øko­no­mer bru­ger anta­gel­ser om ide­elle markeder?

via Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt?.